Innkalling til årsmøte i Oslo-Forbundet!

Det avholdes årsmøte i Oslo Kristelige Studentforbund 6. september, kl. 19.00. Møtet holdes i Universitetsgata 20. Det serveres pizza under møtet. Etter møtet blir det messe i kapellet ved prest Ellen Reinertsen. Velkommen!

 

Saksliste:

1. Åpning og konstituering
a. Valg av ordstyrer
b. Valg av referent
c. Valg av to protokollunderskrivere
d. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Årsmelding 2012-2013

3. Regnskap
a. Regnskap 2012 til godkjenning
b. Foreløpig regnskap 2013 til orientering
c. Budsjett 2014
(Budsjett vedtas sedvanlig på allmøtet i vårsemesteret. Det innstilles på at årsmøtet gir styret fullmakt til å legge fram budsjett for godkjenning på allmøte våren 2014.)

4. Valg
a. Leder
b. Nestleder
c. Øvrige styremedlemmer
d. Vararepresentant til landsstyret.
(OKSFs LS-representant er sykmeldt, vara har rykket opp, og vi trenger ny vara)
e. Revisor

5. Vedtekter
a. Ungdom i Vassdrag
(Styret har laget vedtekter for OKSFs nye undergruppe, Ungdom i Vassdrag (UiV),for å klargjøre forholdet mellom OKSF og UiV. Styret ønsker at disse legges ved OKSFs vedtekter og ber årsmøtet om å godkjenne dette. UiVs vedtekter er vedlagt innkallingen.)

6. Innspill og ide
er fra medlemmene