Likestilling


Forbundet har en lang tradisjon som feministisk organisasjon i kampen for likestilling mellom kvinner og menn. Forbundet har blant annet gått først i kampen for kvinners rett til å bli prester og Forbundet fikk sin første kvinnelige leder, Alvilde Færden, allerede i 1940. Den patriarkalske strukturen i samfunnet er derfor det største hinderet vi møter før vi når vårt mål om frihet og likestilling mellom kjønnene.

Vi står overfor en global situasjon der kvinner er økonomisk og politisk underprivilegert, og blir diskriminert på grunn av sitt kjønn. Urettferdige og patriarkalske strukturer utsetter kvinner for vold, misbruk og utnytting, og frarøver kvinner muligheten til å ta utdannelse, til å ta egne avgjørelser og råderett over egen inntekt. Det er kvinner som arbeider mest, er de fattigste og de som tjener minst, eier minst land og som utelates fra beslutningsorganer. I Norge er disse strukturene i stor grad gjemte, men likevel sterkt til stede. For mange kvinner utsettes for kjønnsbasert vold og seksuelle overgrep. I tillegg utsettes kvinner for grov seksuell trakassering på arbeidsplassen, gjennom tillitsverv og i sosiale sammenhenger. Dette er en reduksjon av kvinnens ytringsfrihet, og rett til å søke politisk makt. I Norge tjener kvinner 86% av det menn gjør. Kvinner utsettes også oftere enn menn for ulike former for hersketeknikker. Når kvinner diskrimineres holdes hele samfunnet tilbake.

For å oppnå kvinnefrigjøring, trengs det mer bevissthet om disse strukturelle problemene og diskriminerende praksisene som fører til forskjeller mellom kjønnene. Kun slik kan vi rette ut den skjevheten kvinner opplever i dagens samfunn. Fordi problemene er globale må arbeidet for likestilling også ha et internasjonalt perspektiv.

Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet og kjempe for likeverd og likestilling. Vi tror at Gud kaller oss til å bryte ned stengsler, reise opp mennesker og skape et samfunn med rom for både kvinner og menn.

Forbundet kjemper for kvinnefrigjøring ved å aktivt delta på kvinnedagsfeiringen, arrangere temakvelder og debatter, feministiske messer og jobber aktivt for å få slutt på kirkas og samfunnets diskriminerende praksiser. Innad i Forbundet driver vi aktiv bevisstgjøring av våre medlemmer hva gjelder kjønn og makt gjennom aktivt bruk av våre etiske retningslinjer.

Evangeliet om Jesus viser oss likestilling og solidaritet som omfatter kvinner og menn. Vi tror at alle mennesker er skapt i Guds bilde med samme ukrenkelige verdi. En verdi som er helt uavhengig av kjønn. Guds mangfold gjenspeiles i menneskene og alle mennesker skal behandles med samme respekt uavhengig av kjønn.

Les mer om hva Forbundet mener om feminisme her.