Formålsparagraf

Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet blant studenter, barn og unge, samle dem om arbeid for Guds rike, blant annet gjennom gudstjenesteliv, sosiale, politiske og kulturelle oppgaver til en felles innsats for fred, rettferdighet og likestilling.

  1. Formålsparagrafen utrykker kort det som alltid har vært Forbundets målsetting. Det forhindrer ikke at formålsparagrafen opp gjennom tidene har vært tolket forskjellig, og at Forbundets målsetting til enhver tid er preget av de som er og driver Forbundet. Det betyr at Forbundets målsetting defineres av sin målgruppe, som først og fremst er studenter, slik formålet var opprinnelig. Studenter vil alltid være Forbundets største ressurs og dets største evne til å fornye seg, de vil prege organisasjonen med det som beveger seg i en aktuell studentmasse.
  2. Forbundets teologiske profil er formet av tro og trosspørsmål blant et mangfold av studenter, først og fremst synlig gjennom Forbundets messearbeid. Selv om Forbundet alltid har hatt en sterk rekruttering fra ett eller flere teologiske læresteder, er det ikke fagdebatten, men trosspørsmål og åndelig utvikling som i størst grad har preget organisasjonen og dens utvikling. Det har ført til at Forbundet lenge har hatt en markant åpen teologisk profil, preget både av et nært intenasjonalt økumenisk samarbeid, av kulturell åpenhet og av et tydelig samfunnsengasjement blant Forbundets medlemmer.
  3. Den teologiske og sosiale utviklingen som har formet det Forbundet er i dag, har gitt organisasjonen en plass i kirkelandskapet som det er behov for at noen fyller, og som for Forbundets egen del er et spennende sted å være. Dette gjør Forbundet til ikke bare et Studentforbund, men også til en Forbundsfamilie med en utvidet målgruppe.
  4. Organisasjonen har alltid hatt gode venner, tidligere medlemmer i studentforbundet som siden er blitt Forbundsvenner med støttemedlemsskap. Forbundsvennene mer enn representerer en ressurs for dagens Studentforbund, de utgjør også en stor del av vår identitet. Forbundsvenner har samarrangementer med studenter, egne aktiviteter og aktiviteter for barnefamilier. Dette har åpnet muligheten for juniormedlemmer i Forbundet.
  5. Det er viktig å huske at Forbundet fremdeles er i utvikling, at Forbundets mål og mening alltid kan finne nye veier, samtidig som vi etter hvert har fått en spennende historie å ivareta.