Program for landsmøtet

Foreslått program for Landsmøtet 2016 (med forbehold om endringer):

FREDAG

11:00     Innsjekk

12:00     Lunsj

13:00     Formøter

14:00     Åpning og konstituering

1.1 Åpning og opprop

1.2 Godkjenning av innkalling

1.3 Godkjenning av forretningsorden

1.4 Godkjenning av saksliste og dagsorden

1.5 Valg av dirigenter

1.6 Valg av referenter

1.7 Valg av protokollunderskrivere

1.8 Valg av tellekorps

1.9 Valg av Landsmøte-komiteer

14:30     Referat fra LM 2015

2.1 Referat fra Landsmøtet 2015 til godkjenning

14:45     Leders tale

15:00     Pause, lett servering

15:30     Årsmeldinger og rapporter

3.1 Godkjenning av årsberetning for NKS

3.2 Årsberetninger fra lokalforbund til orientering

3.3 Årsberetning fra ansatte til orientering

3.4 Orientering fra Nordisk-baltisk samarbeidsråd

3.5 Orientering fra WSCF og WSCF-Europa

3.6 Årsberetning fra BIFFE til orientering

3.7 Årsberetning fra NSKF til orientering

3.8 Godkjenning av årsberetning for Akt

3.9 Årsberetning fra Palestinagruppa til orientering

3.10 Årsberetning fra Kirkepolitisk gruppe til orientering

3.11 Årsberetning fra Kvinnegruppa til orientering

17:00     Økonomi

4.1 Godkjenning av årsregnskap for NKS

4.2 Regnskap lokalforbund til orientering

4.3 Regnskap BIFFE til orientering

4.4 Regnskap NSKF til orientering

5.2 Budsjett lokalforbund til orientering

18:00     Kveldsbønn

18:10     Middag

19:00     Bibel & Koran med Osloforbundet (valgfritt)

 

LØRDAG

09:00     Frokost

09:45     Morgenbønn

10:00     “Kafédialog”

Teologisk plattform

Budsjett/økonomi

Organisasjonsutvikling

Lovendringsforslag

12:30     Presentasjon av innstillinger til valg

13:00     Lunsj

14:00     Første plenumsbehandling, Teologisk plattform

16:00     Plenumsbehandling organisasjonssaker

5.1 Budsjett for NKS 2016

7.2 Arbeidsprogram 2015-2017

7.3 Retningslinjer for AKT

18:00     Pause. Lett mat og tid til å skrive ned endringsforslag

19:00     NB: FRIST FOR LEVERING AV ENDRINGSFORSLAG

19:00     Gudstjeneste

20:00     Festmiddag

 

SØNDAG   

09:30    Frokost

10:15     Morgenbønn

10:30     Andre plenumsbehandling: Teologisk plattform

11:30     Plenumsbehandling: Lover og vedtekter

6.1 Endringsforslag, NKS’ lover

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund

13:00     Lunsj

14:00     Vedtak

5.1 Budsjett NKS 2016

6.1 Endringsforslag, NKS’ lover

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund

7.1 Teologisk plattform

7.2 Revidering av Arbeidsprogram 2015-2017

7.3 Revidering av retningslinjer for AKT

15:30     Valg

8.1 Valg av leder

8.2 Valg av 1. nestleder

8.3 Valg av 2. nestleder

8.4 Valg av LS-representanter

8.5 Valg av ny valgkomité

8.6 Valg av revisor

8.7 Valg av leder for Kvinnegruppa

8.8 Valg av leder for Palestinagruppa

8.9 Valg av leder for Kirkepolitisk gruppe

16:30     Møtekritikk og avslutning

17:00     Kort møte for gammelt og nytt Landsstyre