Protokoll fra årsmøte i Stavanger Kristelige Studentforbund 2016

Tid og sted: Domkirkekjelleren i Stavanger 09.02.16 kl. 20.00 – 21.00.

Til stede (med stemmerett): Malin Tveterås, Tone Reinertsen, Andreas Gaard og Shanawar Ali Khan.

Til stede (uten stemmerett): Odd Kristian (Kian) Reme (ordstyrer) og Astri Gryt (referent).

 

SAKER:

1.Godkjenning av innkalling

Årsmøtet godkjente innkallingen.

 

2.Godkjenning av saksliste

Årsmøtet godkjente den utsendte sakslista uten endringer.

 

3.Valg av ordstyrer og referent

Kian Reme ble valgt som ordstyrer.

Astri Gryt ble valgt som referent.

 

4.Godkjenning av årsberetning

Årsmøtet godkjente årsberetningen fra 2015 (se vedlegg)

 

5.Godkjenning av regnskap for 2015

Årsmøtet godkjente regnskapet for 2015 (se vedlegg).

 

6.Vedtak av budsjett for 2016

Årsmøtet vedtok budsjett for 2016 (se vedlegg).

 

7.Valg av styre for ett år

Årsmøtet valgte følgende styre:

Malin Tveterås (leder)

Tone Reinertsen

Andreas Gaard

Årsmøtet vedtok at styret gis fullmakt til å supplere seg selv frem til neste årsmøte.

 

8.Valg av delegater til NKS’ Landsmøte 2016

Styret gis fullmakt til å oppnevne inntil tre observatører under Landsmøtet 2016.

 

9.Innstilling på representanter til NKS’ landsstyre for ett år

Årsmøtet innstilte på to representanter og to vararepresentanter i prioritert rekkefølge:

  1. Malin Tveterås (1.representant)
  2. Andreas Gaard (2.representant)
  3. Tone Reinertsen (1.vara)
  4. Shanawar Ali Khan (2.vara)

Innstillingen oversendes valgkomiteen i NKS.

 

10.Diskusjon om aktiviteter.

Årsmøtet diskuterte hvilke aktiviteter som er ønskelig det kommende semesteret, og satt opp et foreløpig semesterprogram for våren 2016 (se vedlegg).

 

 

Stavanger 09.02.16/Oslo 10.02.16

Astri Gryt